Vareniki: A Photo Series

Today N made vareniki, two varieties. Meat and onion, potato and onion. Enjoy!

vareniki mosaic

1. vareniki: cutting the rounds, 2. vareniki: smushing the meat,

3. vareniki: placing the meat on the round, 4. vareniki: wetting half of the round,

5. vareniki: sealing the vareniki, 6. vareniki: ready to go into the freezer,

7. vareniki: mashed potato, onion, and mozzarella, 8. vareniki: mashed potato,

9. vareniki: mashed potato and onion, 10. vareniki: mashed potato and onion

  • vareniki posted: 20 Mar at 3:04

    [...] the sun was still up on the bright weekend morning, I tumbled out of bedapassionforfood.blogspot.comVareniki: A Photo SeriesVareniki: A Photo Series By jess March 2, 2008 Today N made vareniki, two varieties. Meat and onion, [...]